Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Sharron Droog, handelend onder bedrijfsnaam Sharron Droog Groeimentor, KVK-nummer 71343423, coacht en traint klanten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Sharron Droog, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Sharron Droog. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Hier vallen ook de aankopen via de website onder. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever via mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. Opdrachtnemer benadrukt dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor zijn/haar welbevinden. Indien er vermoeden is van fysieke of psychische klachten, wordt geadviseerd een arts te raadplegen.
3. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens, e-mailadres plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 14 dagen tenzij anders is afgesproken.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever akkoord geeft per mail of een bestelling doet via de website.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking op het doorgegeven rekeningnummer van Sharron Droog. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan na ingang niet worden tussentijds worden beëindigd. De einddatum van de opdracht is de eerstvolgende datum waarop de samenwerking kan worden beëindigd.
2. Indien Opdrachtgever tussentijds wenst de samenwerking te willen annuleren, vindt nimmer restitutie plaats van de overeengekomen vergoeding, zoals genoemd in Artikel 6.
3. Indien Opdrachtnemer wegens redelijke omstandigheden niet kan voldoen aan de uitvoering van de overeengekomen opdracht, worden de werkzaamheden opgeschort. Er vindt geen restitutie plaats, tenzij Opdrachtnemer wegens onomkeerbare omstandigheden in gebreke blijft of de opdracht niet binnen 6 maanden kan hervatten.

Artikel 8 | Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten met betrekking tot producten die Sharron Droog bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, komen toe aan Sharron Droog, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sharron Droog is het opdrachtgever niet toegestaan de producten bedoeld in het vorige lid of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 9 | Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen, groepscalls, community en overige plaatsen waar informatie wordt gedeeld tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training of coachingssessie. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 | Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient hij/ zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.